MENU
Aula_close Layer 1

Referat 2. oktober 2018


Skolebestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag d. 2. oktober  2018 kl. 17.00 - 19.00

Sted

Personalerummet Vester Hassing Skole

Deltagere

Sandra Burri Gram-Hansen, Berit Brochstedt Rosenvinge, Christian Østerballe, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand, Anja Briang Møller, Anja Nørgaard Thomsen, Anne-Britt Andersen, Carina Brix Jensen, Niels Reimer, Mads Torp, Søren Madsen, Bodil Poulsen, Tommy Andersen, Maja Linnemann Nielsen, Rasmus Eske Jensen

Afbud:

Niels Reimer, Mads Torp, Anja Briang Møller,

   

Referent

Tommy Andersen

 

 1.  Godkendelse af dagsorden

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

 

 1. Orientering fra:

Formand

Orientering om flg:

 • Invitation til møde med Tina French

 • Valg til FRO - Fælles Rådgivende Organ. Ingen fra V. Hassing Skole stiller op

 • Fælleskommunalt møde om inklusion hvor Christian Østerballe, Bodil Poulsen og Søren Madsen deltog

Elevråd

  • Orientering om medlemskab i Ungebyråd, Miljøråd.

  • Ideer til arbejdet i elevrådet

  • Arbejde i elevrådet med motivationsplan for elever

Skoleledelsen

  • Nye læringsmiljøer bliver leveret uge 47 - 49

  • Stor opbakning til jubilæumsugen fra både forældre og personale

  • Budgetforlig i Aalborg Kommune

Medlemmer

  • Intet

Personale

 • Intet

 

 1. Forventninger til klasseforældrerådenes arbejde v/Anja, Carina

Den tidligere skolebestyrelse udarbejdede en pjece til hjælp for de nydannede klasseforældreråd. 

 • Hvordan kommer vi videre med pjecen og skal der laves ændringer?

Pjecen er et godt udgangspunkt for det videre arbejde.Forslag til enkelte ændringer.

Berit Brochstedt Rosenvinge og Anja Nørgaard  Thomsen vil gerne deltage i det videre arbejde med pjecen.

Sandra Burri Gram-Hansen og Anja Nørgaard Thomsen udarbejder forslag til dagsorden og dato til et kommende møde for alle klasseforældreråd

 

 1. Besigtigelse af skolens trafikforhold

Fredag d. 21. september, havde vi besøg af ingeniør fra By og Landskabsforvaltningen samt repræsentant fra politiet, til en fælles besigtigelse af forholdene omkring skolen. 

På baggrund af besigtigelsen udarbejder By og Landskabsforvaltningen et konkret forslag til mere sikre forhold ved afsætning og påtagning af børn ved skolen.

Forslaget kommer til gennemsyn i skolebestyrelsen, hvorefter de praktiske forhold til gennemførelse undersøges bl.a. mht. økonomi.

 

 1. Vester Hassing Skoles antimobbestrategi (se bilag)

Gennemgang af vores reviderede antimobbestrategi og drøftelse.

Den nyreviderede antimobbestrategien godkendt. Den er lagt på skoleporten

Forslag til videre arbejde

 • Flere konkrete forslag til hvordan forældrenes ansvar styrkes.

 • Vigtigt at forældrene inddrages i arbejdet omkring digital mobning.

 • Forslag om at: “Den gode Klasse” bliver et tiltag på skolen

 • Sammenhæng mellem antimobbestrategi og pjece om klasseforældrerådenes arbejde med klassen og årgangen

 

 1. Årshjul for skolebestyrelsens arbejde

Hvilke indsatser/temaer/principper ønsker skolebestyrelsen at arbejde med i skoleåret 2018/2019?

Styrket skole/hjemsamarbejde: Oplæg udarbejdes af ledelsen. Niels Skovmand deltager i arbejdet.

Ikke fagdelt undervisning og problemorienteret læring: Tovholder - Sandra Burri Gram-Hansen

“Den gode Klasse”: Tovholder - Anja Nørgaard Thomsen

Skolebestyrelsens informationer til forældrene

 

 1. Evt.

Forslag om fotografering af eleverne hvert år

Skolebestyrelsen laver undersøgelse på facebook vedr. forældrenes holdning til ændring af procedure

 

Punkter til næste møde:

Oplæg om: “Den gode Klasse” ved Anja Nørgaard Thomsen