MENU
Aula_close Layer 1

Referat 27. november 2018

Skolebestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag d. 27. november  2018 kl. 17.00 - 19.00

Sted

Personalerummet Vester Hassing Skole

Deltagere

Sandra Burri Gram-Hansen, Berit Brochstedt Rosenvinge, Christian Østerballe, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand, Anja Briang Møller, Anja Thomsen, Ann Britt Andersen, Carina Brix Jensen, Niels Reimer, Mads Torp, Søren Madsen, Bodil Poulsen, Tommy Andersen, Maja Linnemann Nielsen, Rasmus Eske Jensen

Afbud:

Christian Østerballe

   

Referent

Tommy Andersen


 

Referat

 

 1.  Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Godkendt

 

 1. Klasseforældrerådenes arbejde - 30 min

  • Forventninger til klasseforældrerådenes arbejde v/Anja, Berit

Udkast til brochure fremlagt

  • “Den gode klasse” v/Anja Thomsen

Oplæg ved Anja Thomsen

Next step v/Sandra

Temaaften for alle forældreråd den 22. januar 

Formål: At drøfte og komme med anbefalinger til skolen i forhold inklusionsindsatsen, klasseforældrerådets arbejde samt værdierne der ligger til grund arbejdet med den gode klasse.

 

 1. Orientering fra:

Formand

 • Søren og Anja på uddannelseskonference bl.a omkring den fremtidige digitalisering i folkeskolen

 • Henvendelse fra forælder vedr. legemuligheder i frikvartererne samt spisesituationen.

 • Mulighed for at projektgruppe fra Aalborg Universitetscenter kan tilknyttes mellemtrinnet i klynge B til at analysere behov og ønsker i forbindelse med afvikling af 10-pausen og 12-pausen i klyngen

Elevråd

 • I elevrådet arbejdes der med en motivationsplan for eleverne

 • Elevrådet har lavet ansøgning  til AES på 10.000 kr. til aktivitetsmaterialer

Skoleledelsen

Orientering om:

 • Aktivitetsplan for tiltag på skolen blandt personalet skoleåret 2018/19

 • Tirsdag d. 4. dec. leveres skolens nye læringsmiljøer

 • Principper for skoleledelse i Aalborg Kommune

 • Principper for inklusion - høringsperiode 4/12-16/1

 • Studietur for ledere i klynge 8 (Hou, Hals, Ulsted, Gandrup og V. Hassing Skole) til London vedr. teknologiudviklingen i fremtidens folkeskolen

Medlemmer

 • Henvendelse fra forældre vedr. ølautomat i hallen. Dette er drøftet i VHG, og der er opmærksomhed omkring eventuel uhensigtsmæssig brug

Automaten er lukket i skoletiden.

 

Personale

 • Alle glæder sig til nye møbler 

 • På mellemtrinnet drøftes pt, hvordan eleverne kan inddrages mere ved skolehjemsamtalerne

 • Der er i udskolingen fokus på rygere blandt eleverne

 • Der er en del besparelse på DUS området 


 

 1. Økonomi - forventet regnskab 2018 (Kronebevilling) - 15 min

Kommentarer til forventet årsopgørelse fremlagt

 

 1. Årshjul for skolebestyrelsens arbejde (se bilag) - 10 min

Bilaget gennemlæst. 

Tilføjelser :

Møde onsdag den 09.01.19 kl. 17 vedr. høringssvar om principper for inklusion

Temaaften for klasseforældrerådene tirsdag den 29.01.19 kl. 19-21

 

 1. Evt.

Positive tilbagemeldinger på udlevering af nye chromebook

 

Punkter til næste møde: