MENU
Aula_close Layer 1

Referat 9. april 2019Skolebestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag d. 9. april  2019 kl. 17.00 - 19.00

Sted

Personalerummet Vester Hassing Skole

Deltagere

Sandra Burri Gram-Hansen, Berit Brochstedt Rosenvinge, Christian Østerballe, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand, Anja Briang Møller, Anja Thomsen, Ann Britt Andersen, Carina Brix Jensen, Niels Reimer, Mads Torp, Søren Madsen, Bodil Poulsen, Tommy Andersen, Maja Linnemann Nielsen, Rasmus Eske Jensen

Afbud:

Sandra Burri Gram-Hansen, Anja Briang Møller

   

Referent

 

 

 1.  Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Godkendt

 

 1. Orientering fra:

  • Elevråd

   • Oplæg omkring udearealer og pauser på mellemtrinnet (ved Sophia og Sophie fra 6. årgang)

Sophia og Sophia fremlagde oplæg og besvarede spørgsmål. En del af ønskerne er allerede realiseret. Der er indkøbt nye basketballkurve samt aktivitetsmaterialer til mellemtrinnet bl.a. spil og bolde

 

   • Motivationsplan - hvor er vi i processen?

Sophia og Sophia fremlagde motivationsplanen, hvor eleverne på alle årgange har svaret på flg. spørgsmål:

Hvad gør vores skole god at gå på?

Hvad er en god skoledag?

Eksempler på gode oplevelser i skolen?

Hvad vil vi gerne have mere af?

Hvad kan man selv gøre for at få den bedste skoledag?

Hvad kan klassen gøre for at alle får den bedste skoledag?

 

Tilbagemeldingerne viser at der blandt eleverne sættes stor pris på aktiviteter ud af huset, anderledes dage, vores nye skolemøbler, fællesskab, et godt motiveret personale mm.

 

 1. Budget 2019

Budgettet fremlagt af Tommy Andersen

Budget for 2019 godkendt

 

 1. Vester Hassing Skole 2.0

  • Evaluering af forældrearrangementet d. 12. februar 2019

Et godt arrangement med godt engagement af de fremmødte. Næste gang vil det være godt at invitere klasseforældre direkte for at fremme et større deltagerantal

 

  • Tilbagemelding på lokal proces med personale - tidsplan for vores interne arbejde med skolens værdigrundlag

Bodil Poulsen fremlagde personalets proces med revidering af skolens værdigrundlag. I det fremtidige arbejde vil der blive lagt vægt på værdierne: “Fællesskab og læringslyst”

 

  • Se bilagsmateriale fra forældrearrangement - hvad kunne være interessant at arbejde videre med?

Forslagene fra forældre-arrangementet drøftet.

Der sættes fokus på punktet: “inddragelse af forældre ved udfordringer”

Hvordan arbejdes med trivselsudfordringer blandt eleverne i samarbejde med forældrene.  (Anja Thomsen og Christian Østerballe arbejder videre med dette)

 

 1. AULA - god digital kommunikation

  • Skolebestyrelsen/ledelsen arbejder videre med det pædagogiske personales input i form af notat-plancherne fra mødet.

  • Skolebestyrelsen samler input fra personalemøde og tilføjer/opdaterer afsnit om digital kommunikation til skolens principper for skole-hjem-samarbejde

  • Læs mere om den lokale proces her.

 

Sandra Burri Gram-Hansen, Christian Østerballe, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand samt Søren Madsen arbejder videre med dette.

 

 1. Orientering fra:

  • Formand

Intet

  • Skoleledelsen

   • Skoleårets planlægning

    • Justeringer i reformaftale

    • Fagfordelingsproces

    • Personalenyt

   • Inklusion - læs referat

 

Orientering ved Søren Madsen

 

  • Medlemmer

Niels Skovmand: Spørgsmål til nationale test

 

  • Personale

 • Fokus på årgangstanken i indskolingen
 • Skolen deltager i GBL-21 på kommende 5. og 7. årgang

 • Udskolingen har fokus på de kommende prøver

 • Der arbejdes i udskolingen med planer om skovskole med to overnatninger i Aslundskoven for alle elever umiddelbart efter sommerferien

 

 1. Evt.

Evt. skolefoto hvert år - undersøgelse

Deltagelse i kulturskolen i UU-timer

Afsætningsforhold for eleverne på skolen

 

Punkter til næste møde: