MENU
Aula_close Layer 1

Referat 3. december 2019 

Vester Hassing Skole

 

Skoleforvaltningen

Halsvej 199 A

9310 Vodskov

Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag d. 3. december 2019 kl. 17.00 - 19.00

Sted

Personalerummet Vester Hassing Skole

Deltagere

Sandra Burri Gram-Hansen, Berit Brochstedt Rosenvinge, Christian Østerballe, Martin Ørum Jacobsen, Niels Skovmand, Anja Briang Møller, Anne-Britt Andersen, Carina Brix Jensen, Niels Reimer, Mads Torp, Søren Madsen, Bodil Poulsen, Tommy Andersen, Lykke Raavig Sanderhoff, Sophia Vestergaard Johansson

 

Afbud: 

Mads Torp

Niels Skovmand


 
   

Referent

 

 

 1.  Godkendelse af dagsorden (1 min) 

Godkendt

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (1 min)

Udsat til næste møde

 

 1. Nyt fra elevrådet

Lykke og Sophia fortalte om elevrådets arbejde med skolens værdier: “Fællesskab og læringslyst”. Elevrådet har udarbejdet 5 spørgsmål om fællesskab, som alle årgange har besvaret. Elevrådet laver opfølgning i forhold til dette inden juleferien.

Elevrådet har lavet en plakatkonkurrence, som viser noget om fællesskab. 

 1. Bestyrelsesarbejdet 2020 (30 min)

Enkelte medlemmer af bestyrelsen er er på valg i 2020. Vi har derudover lige nu mulighed for at ændre valg perioden fra 4 år til 2 år, og vi skal derfor diskutere om det er en mulighed vi ønsker at benytte os af. Endelig skal vi have diskuteret hvordan bestyrelsen skal sammensættes fremadrettet, hvilke forventninger vi har til bestyrelsesarbejdet og om der er behov for ændringer i den nuværende struktur.

 

Beslutning:

Det blev besluttet at fortsætte med nuværende procedure med rullende valg hvert 2. år for en 4-årig periode.

 

Forventninger til bestyrelsesarbejdet blev drøftet.

 

 1. Opsamling på Workshop om inklusion og forældresamarbejde på Vester Hassing skole (15 min)

Kort opdatering på workshoppen, primære emner og planer for det kommende arbejde.

 

Sandra Burri Gram-Hansen opsummerede drøftelserne fra workshop i skolebestyrelsen om inklusion og forældresamarbejde.

Der var bl.a fokus på udfordringer i skole/hjemsamarbejdet f.eks. om muligheden for at inddrage både forældre og elever mere i samtalen.

I SB fortsætter arbejdet med udvikling af anbefalinger på flg. områder:

Skole/hjem-samtaler

Forældremøder

Hverdagen for det enkelte barn

Årgangens dynamik

samt øget gennemsigtighed omkring processer på skolen

 

 1. Evaluering af Årgangstænkning (30 min)

Årgangstænkning er nu så småt implementeret eller introduceret på alle klassetrin.

 • Hvordan evaluerer vi på effekten af årgangstænkning (dels i de årgange hvor løsningen har været i brug i længere tid og dels fremadrettet) 

 • Hvilke udfordringer ser vi med årgangstænkningen og hvordan kan de imødekommes?


 

Baggrunden for nuværende praksis blev fremlagt. 

Der arbejdes frem mod et princip for årgangstænkning. Punktet tages op igen til næste møde.


 

 1. Principper for evaluering (25 min)

I 2014 godkendte Skoleudvalget principper for evaluering. Jf. ”Bilag til styrelsesvedtægt” skal skolebestyrelserne konkretisere, hvordan skolen ud fra de vedtagne kommunale principper for evaluering vil arbejde med evaluering og dermed også for, hvordan der arbejdes med karaktergivning og feedback.  

 

Dette blev igen belyst på skoleudvalgsmødet den 17. september blev der under punkt 5 Godkendelse af færre karakterer i Aalborg Kommunes folkeskoler, hvor der også blev stillet ønske om, at der i den kommende kvalitetsrapport skal angives, hvordan skolerne arbejder med styrket formativ feedback. (Se bilag)

 

Skolebestyrelsen indkaldes til ekstraordinært møde, tirsdag d. 7. januar kl. 17.00.

 

 1. Orientering fra: (15 min)

  • Formand

   • Forslag om nyt firma til skolefoto. Tages op på næste møde

   • Der oprettes en brugergruppe om brug af hallen. SB er inviteret til at deltage

 

  • Skoleledelsen

   • Ny ressourcemodel

Orienteringsmøde onsdag d. 11. december på Filstedvejens Skole. To medlemmer fra skolebestyrelsen er inviteret til mødet sammen med to ledelsesrepræsentanter og en medarbejder. Carina og Martin deltager.

   • Trafikforhold

Arbejdet med at forbedre afsætningsforholdene ved rundingen er afsluttet. Der blive opsat to “kys og kør”-skilte

   • Nye fraværsregler

Orientering om nye regler

   • Personalenyt

Intet

  • Medlemmer

Intet

  • Personale

Efterårets skole/hjem-samtaler er afviklet


 

 1. Evt. (5 min)

Intet

 

Punkter til næste møde:

Skolefoto

Årgangstænkning